• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1397/09/11 ساعت 12:54

    #حناچی دیروز و در درپاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا عضویت بعضی نزدیکانش درگروه‌ معاند نظام صحت دارد؟ گفت: «کسی را در قبرکسی دیگر نمی‌خوابانند. شما هم بروید برای آخرتتان کار کنید.»