• زیرا در مسابقه‌ای که دنیا در این چهل سال برای پیشرفت داشته است، جمهوری اسلامی، جایگاه ایران را در بین سایر کشور‌ها ارتقاء داده است، به طور مثال در علم ۳۸ کشور را پشت سر گذاشته و از جایگاه ۵۳ به رتبه ۱۵ رسیده است؛ در بحث ارتقای سلامت نیز ۷۹ کشور را در این رقابت پشت سر گذاشته است.