• فرید مدرسی   faridmod@

    1397/09/11 ساعت 22:11

    زمانی که اولویت #حاکمیت، مقابله با #جنگ_روانی است، باید به پیامدها و ظرایف این اولویت ملزم باشیم و بستر آن را مهیا کنیم.

    آنانی که به این اولویت وفادار نیستند؛ حتی اگر دوست و هم‌حزبی باشند، را باید از صحنه تصمیم‌سازی و اجرا خارج کرد تا با #بن_بست روبرو نشویم.