• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/10 ساعت 16:36

    روزی که مجری بعد از توهین جنسی،فراستی را بوسید. افکار عمومی حافظه ضعیفی دارد. مردم فراموشکارند.نه فراستی مقدس است نه #ظلی_پور ملعون!دست از این زنده باد و مرده باد بکشیم. مجری بد برخورد کرد اما #فراستی این ویدئو را نگاه کند یادش می‌آید چطور امکاناتش را به رخ کشید و بوس گرفت!