• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/09/10 ساعت 01:21

    آنروزها،نوجوانان غیرتمند،خانه وخانواده خودرا ترک کردند ودرمرزهای ایران خونشان برزمین ریخت۳۰سال بعدپیکرشان بازآمد،تا کسی جرات نکند وجبی ازخاک ایران رااشغال کند امروز سلبریتی‌های مدعی وطن پرستی!به هرهزینه راهی دیارفرنگ میشوندتا همسرشان آنجا بزاید وفرزندشان شناسنامه غیرایرانی بگیرد!