• سید امیر سیاح   amirsayah1@

    1397/09/10 ساعت 18:05

    هجمه به توئیت شهردارجدید موجه نبود بجای حاشیه‌سازی، آقای #حناچی را دلالت وکمک کنید سوسابقه همکاری با #آخوندی را جبران ودر خدمت به مردم و شهر موفق‌شود