• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/10 ساعت 14:26

    یادداشتی نوشتم که جامعه در همه سطوح به احترام و آرامش نیاز دارد و لازم است از خودمان هم شروع کنیم. یک نفر کامنت گذاشته؛ غلط زیادی کردی! هجده نفر هم لایک کردن!