• #شهردار اصولگرا برای نیروهای تشکیلاتی این جریان یک بهشت برین ساخت. از نوشته کیهان پیداست که آنها آخرین تلاش خود را جلوگیری ازرفتن #حناچی به خیابان بهشت انجام دادند کیهانیها به نظر افرادی در وزارت اطلاعات در باره سابقه برخی بستگان اومتوسل شده و نام شهردار مسئله دار بر او نهاده اند