• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/09 ساعت 18:28

    «سرانه حضور ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی یک ساعت است» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷-٪d۸٪ad٪d۸٪b۶٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۴٪d۸٪a۸٪da٪a۹٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪ac٪d۸٪aa/ …