• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/09 ساعت 18:55

    «در نشست موسسه دین و اقتصاد مطرح‌شد: هزینه مدیریت … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۴٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۳٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۷-٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪d۸٪aa٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷٪d۸٪af-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۷٪d۸٪b۱٪d۸٪ad٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪b۴٪d۸٪af٪e۲٪۸۰٪۸f-٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۲/ …