• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/09 ساعت 18:08

    «عده‌ای نمی‌خواهند طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس مطرح شود» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۹٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪af-٪d۸٪b۷٪d۸٪b۱٪d۸٪ad-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪d۹٪۸۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸/ …