• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/09 ساعت 17:56

    «۹۰ درصد جنگ اقتصادی متوجه بخش کشاورزی است» http://jahaneghtesad.com/٪db٪b۹٪db٪b۰-٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪b۵٪d۸٪af-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۶٪da٪af-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪d۸٪aa٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪ac٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪ae٪d۸٪b۴-٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۸٪a۷/ …