• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/09/09 ساعت 23:03

    (بترسند که ممکن است یکی از این زنان یا حتی یکی دوستان آن زن برود و ماجرا را در شبکه‌های مجازی بنویسد) و چه مدیرمسئول یا سردبیری را که حواسش به مردان آزارگر تحریریه‌اش باشد و گله‌های خبرنگاران را درمورد تحریریه‌اش جدی بگیرد/۹