• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/09 ساعت 18:26

    «سهم ناچیز دولت در سرمایه گذاری بخش مسکن» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۵-٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪da٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪b۲-٪d۸٪af٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴٪d۸٪aa-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۹٪۸۷-٪da٪af٪d۸٪b۰٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪ae٪d۸٪b۴-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۳٪da٪a۹٪d۹٪۸۶/ …