• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/09/09 ساعت 22:57

    همه از این آزارها خبردارند (بعضی آقایان البته اسمش را آزارنمی‌گذارند واین موارد نوعی ابرازعلاقه است!)چه درمطبوعات وچه حوزه‌های خبری.درجمعهای دوستانه،خبرنگاران زن معمولا این مواردرابرای هم تعریف می‌کنند.مخصوصازنانی که درمجلس اصولگرای نهم خبرنگارپارلمانی بودند،خاطرات زیاد دارند!/۶