• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/09 ساعت 18:11

    «ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویان در خزر تمدید شد» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۹٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪d۸٪b۵٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۸٪aa٪d۸٪ac٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪ae٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪ae٪d۸٪b۲٪d۸٪b۱/ …