• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/09/09 ساعت 22:52

    این دوستان در این عقیده که حتما خود خانم مشکلی داشته که آزار دیده (لباسش مناسب نبوده، آرایش داشته … و کلا کرم از خود درخته!) ثابت‌قدم‌ترند و بی‌هیچ حرفی مشکل را در خود خانم می‌بینند.اما نکته جالب برای من، بعضی دوستان خبرنگار هستند که بعد از ماجرای این توییت، کلا چنین آزارهایی/۴