• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/09 ساعت 18:24

    «سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها اوج گرفت» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪da٪af٪d۸٪b۰٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪aa٪d۸٪ac٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪af٪d۹٪be٪d۸٪b۰٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪ac-٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa/ …