• #آذرماهی بودن برآیم خوشایند و #آذر به مفهوم #آتش و گدازه است. از این رو می‌توان آذر را «گداخته‌ای ایستاده بر آستانه زمهریرِ» زمستان دانست …