• المیرا شریفی   elmira_sharifi@

    1397/09/08 ساعت 08:25

    کنار دریای خزر ایستاده بودم و ماهیگیران تورهای صیادی را جمع کردند. بیشتر از ماهی، زباله‌های دریا در تور افتاده بود! بسته‌های بزرگ #زباله و تورهای خالی از ماهی! ماهیگیری گفت: کجای کارید؟! فاضلاب شهرک … مستقیم به #دریا ریخته میشود! از اهالی شمال کسی خبر و مدرک و عکس داره؟