• طبق نتایج یک پژوهش جدید، درک ویژگی‌های بسیار متفاوت زیر گروه‌های بیماران دچار #چاقی می‌تواند کلید طراحی درمان‌های موثرتر کاهش وزن باشد. نتایج این پژوهش چهار نوع چاقی با ویژگی‌های متفاوت وجود دارد. برای بررسی این موضوع، https://goo.gl/۴kgKjW را بخوانید. #علمی #پزشکی