• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/07 ساعت 18:32

    «کشف سفره آب زیرزمینی در سیستان صحت علمی ندارد» http://jahaneghtesad.com/٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۱-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۲٪d۸٪a۸-٪d۸٪b۲٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪b۵٪d۸٪ad٪d۸٪aa-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۵٪db٪۸c/ …