• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/07 ساعت 16:09

    «مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی مطرح کرد: لزوم رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی همزمان با شروع فصل سرما» سید محمود هاشمی مدیرعامل #شرکت_گاز استان خراسان جنوبی با اشاره به سرد شدن هوا در استان ، در استفاده از #وسایل_گرمایشی بدون در نظر … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۴٪d۸٪b۱٪da٪a۹٪d۸٪aa-٪da٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪ae٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۸٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵/ …