• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/07 ساعت 09:00

    مثل شعر #مولوی که طوطی از بازرگانی که سمت هند می‌رفت خواست به طوطیان دیگر بگوید: این روا باشد که من در بند سخت گه شما بر سبزه گاهی بر درخت شما هم اگر گذرتان به رشت افتاد این روزها به جای من لذت ببرید. عمیق نفس بکشید.