• بعضی #مدیران دولتی در جلسات خصوصی شاکی‌اند که ماهانه حداکثر ۱۸میلیون تومان حقوق می‌گیرند و تهدید می‌کنند به بخش خصوصی می‌روند فارغ از اینکه در بخش خصوصی غاز هم برای چراندن دست این نوابغ نمی‌دهند، اینکه ما با ۱۰درصد این دستمزد هنوز زنده‌ایم نشان می‌دهد چه سخت‌جان‌هایی هستیم!