• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/07 ساعت 21:41

    «در پاسخ به اتهام انتقال پول به شبه نظامیان عراق … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۹٪be٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪ae-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪aa٪d۹٪۸۲٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴-٪d۹٪be٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۴٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪db٪۸c/ …