• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/07 ساعت 18:31

    «میزان بارش در تهران ۷ برابر شده است» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪b۴-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪db٪b۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۴٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa/ …