• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/07 ساعت 18:20

    «ائتلاف جهانی برای حل چالش‌های امنیت غذایی» #رئیس_سازمان_مرکزی_تعاون_روستایی ایران گفت: ایران از نخستین کشورهای عضوICA است که یکی از گسترده‌ترین #شبکه‌های_تعاونی را با بیش از پنج میلیون عضو در بخش #کشاورزی تحت پوشش دارد. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۸٪a۶٪d۸٪aa٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪ad٪d۹٪۸۴-٪da٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪d۸٪b۴٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪d۸٪ba/ …