• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/07 ساعت 21:42

    «نایب رییس اتاق ایران: ۹۰درصد مشکل بانکی واحدهای تولیدی با یک قانون حل می‌شود» نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اجرای بند 'و' تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷، موجب رفع ۹۰ درصد مشکلات بانکی واحدهای تولیدی می‌شد اما بانک‌ها مجاب به … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸a٪d۸٪a۸-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸a٪d۹٪۸a٪d۸٪b۳-٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸a٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪e۲٪۸۰٪۸f-٪e۲٪۸۰٪۸f۹۰٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪b۵٪d۸٪af-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۴٪da٪a۹٪d۹٪۸۴-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶/ …