• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/07 ساعت 21:50

    «چرا خصوص سازی در ایران ناکارآمد است ؟» هراندازه یک دولت سهم … http://jahaneghtesad.com/٪da٪۸۶٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷-٪d۸٪ae٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۵-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪af-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۸٪۹f/ …