• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/07 ساعت 09:41

    یکی از دلایلی که ثروتمندان خارجی کم کم دست از شوآف لباس و ماشین برداشته و به سمت زندگی ساده(خوراک و پوشاک) می‌روند این است که دست زیاد شده و خیلی‌ها ماشین و لباس برند می‌خرند و دیگر این امور #تمایز نمی‌آورد.آنها راه دیگری را برای متمایز بودن پیدا کرده اند؛معمولی‌های غیرمعمولی!