• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/07 ساعت 08:32

    آوردیمش! آوردیمش! از ساعت پنج و نیم صبح که بیدار شدم این شعر که #جناب_خان در هندوانه می‌خواند بی دلیل سر زبانم افتاده! پیام دادم به #محمد_بحرانی که خدا بگم چکار کنه دارم میرم یه جلسه خیلی جدی و می‌ترسم وسط بحث بگم: آوردیمش! آوردیمش!