• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/09/07 ساعت 21:47

    «رئیس سازمان برنامه و بودجه: حقوق کارکنان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد» رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده است. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۱٪d۸٪a۶٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۸٪d۸٪af٪d۸٪ac٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸f-٪d۸٪ad٪d۹٪۸۲٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۲-٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪da٪a۹/ …