• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/09/06 ساعت 06:30

    از «جزئیات مراسم ساده عقد» برامون نوشتند. یک مقداری متناقض نیست؟