• هرچه اومدم درباره خبر #ایسنا و عکس یک شهروند درباره عقد پسرک موبور چش‌سبز بنویسم، دیدم واقعا حق مطلب ادا نمیشه. اینقدر ماجرا عبث و مبتذله که آدم حتی روش نمیشه سر تکون بده. جا داره فقط تشکر کنم از دست‌اندرکاران این مضحکه که برومون میارن چه بر سر انقلابمون داره میاد. بریم گرامی.