• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/06 ساعت 12:34

    به خود رفیق فابریک پندارهای باریتعالی برنخورد ولی کاش به جای آپاندیس، پروردگار برای انسان، #لاک می‌آفرید که هر وقت از زمین و آسمان دلش گرفت، سر و دست و پایش را فرو ببرد داخل و کز کند توی خودش!