• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/05 ساعت 18:56

    این بود آرمان‌های #فردوسی؟ قافله عمر درسته نه غافله عمر. توجیه درسته نه توجیح. کج دار و مریز درسته نه کج دار و مریض غفلت درسته نه قفلت ترجیح درسته نه ترجیه تفال درسته نه تفعل. (به معنی فال گرفتن) غرض درسته نه قَرَض