• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/05 ساعت 09:50

    استاندارد دوگانه‌! #بی_بی_سی بدون ارائه تصویری شفاف از مجروحان خشونت پلیسِ #فرانسه، ابعاد اعتراضات گسترده را بایکوت می‌کند حال اگر حتی یک نفر در گوشه‌ای از #ایران اعتراضی بکند چندین گزارش مفصل بدان اختصاص می‌دهد تا از کاهی،کوهی بسازد!