• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1397/09/04 ساعت 14:50

    جریان قدرت در #ابوظبی (ومتحدان آن) در روابط خود با غرب همواره تاکید داشته که تنها آلترناتیو موجود برای اسلام‌گرایان است واگر مورد حمایت قرار نگیرد زمینه برای ظهور جریانات اسلامی مهیا می‌شود هراندازه موجودیت این جریان بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد تاکیدش براین روش هم بیشتر می‌شود