• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/09/03 ساعت 20:32

    دولت یکی از مدیران خوب و اصلاح طلب چارچوب دار خود را از دست داد.خانم شهیندخت مولاوردی .قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل خوبانی مثل خانم مولاوردی هم شد.حضورش در دولت مایه دل گرمی بود