• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/09/03 ساعت 20:06

    هفته وحدت امسال هم سپری شد،از رفع حصر ولی خبری نشد.کاش یک جو معرفتی که احمدی نژاد برای همکارانش از خودش نشون میده آقای روحانی که رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست از خودش برای محصورین نشون می‌داد.توقع بیجابی است چرا که رفع حصر اصلا مساله آقای روحانی نیست