• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/03 ساعت 11:40

    بزرگ خاندانی فوت شده بود. یکی از پسرانش سر خاک گفت مرحوم وصیت کرد برایش سیاه نپوشیم. ممنون می‌شویم اگر به احترام وصیتش سیاه نپوشید. یک نفر از توی جمع داد زد: مرحوم غلط کرد! ما به احترامش سیاه می‌پوشیم! این حکایت نیمی از جدال‌های رسانه‌ای در ایران است.