• دیوار نوشته‌ای در شهر رم ایتالیا: . «تو به اندازه گُلِ دقیقه ۹۰ زیبایی!»