• #زمین درحال‌بلعیدن #اقیانوس‌‌ها؛ برآوردهای جدید نشان می‌‌دهد مقدار آبی که ازطریق فرورانش صفحات زمین درحال‌ناپدیدشدن است، سه برابر تصورات پیشین است و نفوذ آب به زیر سطح زمین می‌تواند خطر وقوع #زلزله را افزایش دهد. برای بررسی این موضوع، https://goo.gl/skWHGf را بخوانید.