• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/01 ساعت 14:44

    قابل توجه اساتیدتعلیم و تربیت! جدایى از #سبک_زندگى اسلامى #ایرانى درمعدودى ازجوانان به ناهنجاریهاى عجیب وغریبى منجر شده که «حد یقف» ندارد. یک نمونه آن جراحى وآسیب زدن به خود براى جلب توجه وانگشت نما شدن با داشتن بینى عروسکى، گوش الاغى و چشم گربه اى است!