• امروز در جلسه آقای ۶۰ساله گفت: این دفعه که رفتم حرم حضرت ابوالفضل، گفتم ۳۰سال پیش که اومدم گفتم منو پولدار کن. نکردی و آرزو به دل موندم. امسال که اومدم میگم پول نمی‌خوام دیگه، وراث کوفت بخورن، فقط آبروی منو حفظ کن :))