• مرتضی براری   barari_ir@

    1397/08/30 ساعت 12:35

    در همین راستا ۳۷ نفر از دانشجویان نخبه و عزیز #ایران شامل ۲۵ دانشجو در سطح کارشناسی ارشد و ۱۲ دانشجو در سطح دکتری از این فرصت مطلوب بهره مند شده اند. نکته جالب توجه این است که دبیرکل #اپسکو معتقد است دانشجویان ایرانی جزو بهترین دانشجویان و بسیار باهوش هستند.

    #APSCO #Space #فضا