• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/08/28 ساعت 09:46

    تجربه ۴دهه مواجهه با نظام سلطه و نیز تجارب کشورهای منطقه آشکارا شکست خط #سازش را نشان میدهد و ثابت میکند تنها راه جلب منافع و تضمین استقلال و عزت ملتها در #مقاومت است، اما غربگرایان مصرّند که مرغ یک پا دارد و از دشمن باید به دشمن پناه برد! #بازی_سازش