• کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

    1397/08/27 ساعت 14:01

    گزارش رئیس گمرک،ازمداخله نظامیان شوروی درگمرک بندر‌پهلوی(انزلی)

    دراین نامه، به مداخله مقامات نظامی شوروی درکالاهای موجوددرگمرک بندروحمل کالابه #شوروی بدون پرداخت عوارض اشاره ودربندپهلوی(انزلی)دیگر،ازدولت درخواست شده اقداماتی برای جلوگیری ازخسارت به بازرگانان ایرانی انجام دهد