• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/08/26 ساعت 20:11

    او خواستار این شده که مجازاتهای مالی برای کارفرمایانی درنظر گرفته شود که حقوق برابر به کارکنان زن و مرد پرداخت نمیکنند